Reklamační řád společnosti Marionet production s. r. o., IČ: 242 54 053, se sídlem Senovážné nám. 6, Praha 1, 110 00

1. Vymezení pojmů

1.1.   Prodávající: Marionet production s. r. o., IČ: 242 54 053, se sídlem se sídlem Senovážné nám. 6, Praha 1, 110 00

1.2.   Kupující: fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá kupní smlouvu s Prodávajícím.

1.3.   Spotřebitel: fyzická osoba, která při uzavírání a plnění Kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání.

1.4.   Zboží: movité věci, které jsou předmětem kupní smlouvy, zejména oděvy a oděvní doplňky.

1.5.   Kupní smlouva: smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím, jejímž předmětem je povinnost Prodávajícího dodat Kupujícímu Zboží a povinnost Kupujícího Zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

2. Pravidla pro použití a řádnou údržbu Zboží

2.1.   Základním předpokladem naplnění užitné hodnoty Zboží je vhodná volba Zboží Kupujícím z hlediska jeho druhu, velikosti a účelu užití, jakož i z hlediska potřeb Kupujícího.

2.2.   Kupující je při výběru Zboží povinen zvážit materiálové složení Zboží, a to zejména s ohledem na zamýšlený účel užití Zboží a způsob jeho ošetřování.

2.3.   Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za nadměrné opotřebení Zboží zapříčiněné výběrem nevhodné velikosti Zboží, která neodpovídá potřebám Kupujícího (důsledky nadměrného namáhání látky).

2.4.   Kupující je povinen při užívání a údržbě Zboží respektovat materiálové složení Zboží. Kupující bere na vědomí, že v rámci reklamace nelze uznat vady Zboží, které jsou způsobeny nevhodným či nestandardním způsobem užití nebo nevhodnou údržbou.

2.5.   Kupující bere na vědomí, že záruční dobu nelze zaměňovat s životností Zboží. Životnost Zboží je dána způsobem a intenzitou užívání Zboží. Kupující bere na vědomí, že intenzivním užíváním může dojít k poškození či zničení Zboží běžným opotřebením (vytvoření „žmolků“, či jiným změnám materiálu v důsledku intenzivního nošení, častého praní, sušení, žehlení), a to bez ohledu na trvání záruční doby.

2.6.   Kupující dále bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za změny Zboží či jeho vlastností v důsledku vlivu prostředí nebo způsobu užívání Zboží Kupujícím

2.7.   Vady Zboží způsobené mechanickým poškozením (např. zatržená nit v látce, apod.) lze uznat pouze v případě, že Zboží tuto vadu mělo již při převzetí Zboží Kupujícím. Kupující je povinen Zboží před jeho zakoupením na prodejně prohlédnout a zkontrolovat.

3. Základní ustanovení o odpovědnosti Prodávajícího za vady Zboží

3.1.   Vadou Zboží se rozumí zejména vada použitého materiálu nebo vada způsobená nesprávným technologickým postupem při výrobě či použitím nesprávné či nevhodné technologie výroby.

3.2.   Kupující bere na vědomí, že za vadu nelze považovat změnu Zboží či jeho vlastnosti, která vznikla v důsledku opotřebení Zboží běžným užíváním, nevhodným způsobem užití, užitím Zboží k nevhodnému účelu, nevhodnou nebo nedostatečnou údržbou, nadměrnou intenzitou užívání, nevhodným výběrem velikosti Zboží, poškozením či jakýmkoli zásahem ze strany Kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku přirozených změn materiálu, z něhož je Zboží vyrobeno. Kupující bere na vědomí, že při posuzování reklamované vady je nezbytné brát v úvahu rovněž délku a intenzitu používání Zboží.

4. Odpovědnost za vady, záruka ve vztahu vůči Kupujícímu, který je Spotřebitelem

4.1.   Odpovědnost za vady Prodávajícího vůči Kupujícímu, který je Spotřebitelem, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

4.2.   Kupující je povinen prohlédnout Zboží bezodkladně po převzetí Zboží.

4.3.   Prodávající odpovídá Kupujícímu, který je Spotřebitelem, za to, že prodávané Zboží je při převzetí Kupujícím ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

4.4.   Není-li zboží při převzetí Kupujícím ve shodě s Kupní smlouvou , má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu Zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou Zboží, nebo jeho opravou.

4.5.   Záruka se nevztahuje na opotřebení Zboží způsobené jejím obvyklým užíváním. U Zboží prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

4.6.   Prodávající poskytuje na Zboží záruku v délce trvání 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí Zboží Kupujícím. Práva z odpovědnosti za vady zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

4.7. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu Zboží, má Kupující právo na přiměřenou slevu z ceny Zboží nebo může od smlouvy odstoupit.

4.8. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované Zboží. Kupující je povinen reklamovat Zboží kompletní, vyčištěné a hygienicky nezávadné. Prodávající není povinen převzít reklamované Zboží, je-li Zboží znečištěné.

4.9. Prodávající vyřídí reklamace včetně odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Nebude-li reklamace vyřízena ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace nebo ve lhůtě delší dohodnuté mezi Prodávajícím a Kupujícím, je to považováno za podstatné porušení smlouvy a Kupující má právo na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady nebo dodáním chybějícího Zboží, na odstranění vady opravou Zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy.

4.10. Kupující je oprávněn obrátit se se stížností či s návrhem na řešení sporu s prodávajícím mimosoudní cestou na Českou obchodní inspekci, která je dozorovým a kontrolním orgánem státní správy. Podrobné informace o  kontrolních pravomocích České obchodní inspekce lze nalézt na adrese: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/.

V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je Spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu z Kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

E-mail: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Kupující, který je Spotřebitelem, může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 4. března 2019. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.